BLTC Press Titles


available for Kindle at Amazon.com


The Count of Monte Cristo

Alexandre Dumas


The Secret Doctrine, Volume II Anthropogenesis

H. P. Blavatsky


Some Experiences of an Irish R. M.

Edith Somerville and Martin Ross


The Pictorial Key to the Tarot

Arthur Edward Waite


At vaere eller ikke vaere

by Hans Christian Andersen

Excerpt:

Prcest saae ganfle stadselig ud, og ham kladte godt den sorte Kallot paa det solvhvide Haar; hele Ansigtet straalede af Glcede nu da han igjen stod i den gamle Stue og saae sin Sosterson og gode Venners Born derovre fra; det var rart det, sagde han, at v«re sammen igjen med Ungdommen i den gamle rode Gaard.

Deiligt er det, som gammel Mand at kunne vare ung med de Unge.

Hele Kredsen her bestod af Jyder, paa Een nar, der som Student kunde gjelde for Oldermanden, en Ven af Sostersonnen og eengang dimitteret af den gamle Prcest, dersor var han med; „Generalens Broder" blev han kaldt, og hvem var han og hvem var Generalen? Ja denne var kun General i Forkortning; det er saa langt at sige Generalkrigscommissair og er heller ikke saa meget som General, og han lod sig kalde „Generalen" og Konen „Generalinden". Det var ved hende, han var blevet til Noget; han var ikke gaaet Contoirveien, men AZgtestandsveien; Broderen var derimod ingen Vei gaaet, han var et Slags Geni; sin Formue og, hvad der er endnu varre, sin Fremtid, det at sidde godt i Embede, havde han sat til paa Opsindelser, iscer Luftballoner, og de havde kun fort til, at Alt hvad han havde gik op i Jngenting. Han var af Naturen bestemt til at vcere Kunstelfler, Mceeenas, leve for det Skjonne — men det kan man ikke leve af, det snarere ceder Een op — nu havde han sit tarvelige Udkomme ved Correeturlcesning og ved at kjobe paa Auetioner gode gamle Boger og Kobberstykker, som han igjen overlod Samlere; almindeligviis var han velsignet med et deiligt Humeur, og da saae han kun den morsomme Tide af Tingen i denne Verden, loe af den og af sig og sin Broder „Generalen"; men der kom ogsaa Tider, i hvilke han var aldeles i den sorteste Sindsstemning, aandelig og legemlig betaget, eomplet syg, og da flyede han alle Mennefler, saalange det stod paa, og blev i sin tillaasede Stue; men var det Anfald forbi, saa blev han dobbelt lystig og gjorde Loier over, hvorledes han selv kunde plage sig. — Jaften var han den Livligste af dem Allesammen.

Punsch blev fljanket; den gamle Prast holdt sig imidlertid strcengt til det ene Glas, der ikke maatte „hjelpes paa". Det var en Lyst at vare i Kjobenhavn, fandt han, at leve med i den levende Tid. Kjobenhavn havde store Fortrin; men de hoie Huse her, de snevre Gader, Gjenboer, Familier ovenpaa og indem, var ham dog lidt for meget Noahs Ark.

„Man kan ogsaa boe friflt og frit!" sagde Generalens Broder, der iovrigt hed Hr. Svane, og det kunne vi ogsaa kalde ham. „Jeg venter, at min gamle Ven kommer op ogsaa til mig og seer min ringe Leilighed, der er i Baghuset, men har en Udsigt — der ikke kan vare bedre i Venedig. Den store Kanal fra Knippelsbro til Toldboden lober lige under mine Vinduer; Rhinstrommen har ikke saa klart og gront et Vand som det her strommer; og saa seer man Holmen, Dokken, Gaarde, Taarne og Fartoi ved Fartoi.

„Hillemcend!" sagde Prcesten, „ja det flal jeg see og Dig flal jeg besoge! Men hvad har Du nu for? Har Du noget saregent Arbeide?"

„Jeg har det med Stjerneflud!" sagde Hr. Svane. „Jdeerne falde endnu lige lukt ned og gaae saa ud igjen. Jeg tanker paa en Tragedie, som jeg aldrig flriver; jeg samler til en Folkebog, som der aldrig bliver Manuflript til —" „Og Tragedien, den Du aldrig flriver?"

„Ja, en Tragedie er det, hvori Jngen doer, men hvori Hovedmanden pines, som man kan pines uden at Livet gaaer af Een; gaaer forst det, saa har man jo Ende paa Pinen og Tragedien med. Det er Tragedien Ambrosius Stub, den danfle Digter, der sang de frifle, klangsulde Viser, han, der gik som Lystighedsmager ved de fyenfle Herremcends Gilder og var til Nar for Folk, der stod aandelig under hans Bagflikker. Men den bliver ikke flrevet; nu har jeg den i mig og har saa Fornoielsen uden at hore de Andres Vrovl!"


... from the RetroRead library, using Google Book Search, and download any of the books already converted to Kindle format.

Browse the 100 most recent additions to the RetroRead library

Browse the library alphabetically by title

Make books:

Login or register to convert Google epubs to Kindle ebooks

username:

password:

Lost your password?

Not a member yet? Register here, and convert any Google epub you wish


Powerd by Calibre powered by calibre