BLTC Press Titles


available for Kindle at Amazon.com


Letters on the Aesthetical Education of Man

Friedrich Schiller


Through the Looking Glass

Lewis Carroll


Leaves of Grass

Walt Whitman


The Story of Doctor Dolittle

Hugh Lofting


Bydragen tot de kennis van het oude strafrecht in Vlaenderen, verrykt met vele tot dusverre onuitgegevene stukken

by Joseph Bernard Cannaert

Excerpt:

In dit onderzoek zullen \vy niet opklimmen tot de eeuwen van duisternis en onbeschaefdheid, welke de invoering van het Christendom zyn voorafgegaen, en dezelve alnog eenen geruimen tyd zyn gevolgd: tot die tyden, toen elke beleedigde zyn eigen rechter was, toen de moedwil en doodslagen, welke door geen gemeen verdrag en den mondzoen werden afgemaekt, door het aloude kamprecht en den uitslag van een tweegevecht moesten beslist en geëindigd worden. Op gelyke wyze meenen wy de charten der XIVe XIII6, en vroegere eeuwen, die zoo lang, en tot in de laetste tyden toe, als 'slands aloude vryheden en privilegiën aengeroepen en geëerbiedigd zyn geworden , en welke alsnu aen het opkomende geslacht, meesttyds enkel als gothische gedenkstukken voorkomen , te mogen voorbygaen, en ons te moeten bepalen by de onderscheidene straffen, zoo als men dezelve onder de regering van Karel den V en zynen troonsopvolger, ingevoerd ziet: tot het tydstip, dat de manier van procederen in eriminele zaken, alreeds eene aenzienelyke hervorming onderging, en op eenen gelyken voet werd gebracht. Voor het overige zullen wy uit de plaetselyke Costumen, welke onder het bestuer dezer vorsten eerst byeen verzameld, hervormd en door hen gehomologueerd zyn geworden, en uit rechterlyke uitspraken, verscheidene punten staven en toelichten.

Het was voornamelyk onder de spaensche regering, dat de halsgerechten in deze landen van herrewaertsover in den meesten bloei waren (men vergeve ons deze uitdrukking), en dat de menschelyke geest byzonderlyk gericht scheen ter navorsching van nieuwe martelingen, om de lyders te folteren en hunne zieltogingen kunstmatig te verlengen. Men zou hedendaegs vergeefsche moeite aenwenden, om nog iets uit te denken, en om pynigingen en folteringen te verzinnen., die toen niet reeds bestonden en in vollen zwang waren. Even zoo was het ook gelegen, wat de verscheidenheid van kastyding aengaet, met de andere lyfstraffen.

« Den hangman doet syn executien, zegt Joost De Damhouder (1562), met den vyere, swaerde, » putte, quartieringhe, rade, spriete, galghe, » slepinghe, nypinghe, afsnydinghe, kortooren, » doorstekinghe, uytooginghe, geesselinghe, scha» votteringhe (pilori), en diergelycke, naer de )i costumen ende usantien van den lande. » (Pract. mm.)

Uit een edict van den 7 october 1546, hetwelk het loon des scherprechters bepaelt, ziet men wat deze profiteren zal voor het verbranden, voor het verdrinken, voor het levend begraven, voor het

ophangen, onthalzen, radbraken, vierendeelen, voor 't gerecht van desperatie (zelfsmoord) en zoo voorts; wat hem al verder toekomt voor het geeselen, het afkappen der vuist. het afsnyden van ooren, het doorsteken der tong, voor het brandmerken, afsnyden van het haer [*] en diergelyke executiën.

Het was wel in de uitoefening dezer verscheidene lyfstraffen , dat de hooge justitie (jus gladü} bestond. Haute justice et seigneuriale, zegt het art. 130 der Cost. van Henegouwen, s'etend et comprend de faire emprisonner, pilloriser, eschaffauldrer, faire exécution par pendre, décapiter, mettre sur roue, bouillir, irdoir, enfouir, flaslrir, exoriller (het afsnyden van ooren,) couper poing, bannir, fustiger, torturer, etc.

Het kan by ons geenen twyfel lyden, dat het op deze verbazende menigte van allerlei straffen was, dat Reintje de Vos zinspeelde, toen hy, na de derde dagvaerding, voor den koning (den Leeuw) en het gerecht verschynende, het volgende in zyn pleidooi liet vloeien: Gy kunt my doen koken of braden, hangen of onthoofden, ofmyne

(') Zie de Bewysstukken en Ophelderingen, nummer [1] en zoo vervolgens in de Bylagen.

oogen uitsteken, want ik bevind my in uwe handen (*).

Een byzonder reglement, voor den scherprechter van Gend gemaekt, meer dan eene eeuw later (1676), doet zien, dat al deze verschillende doodstraffen , wel verre van door verloop van tyd, eenige verzachting te hebben ondergaen, alnog in schrik en wreedheid hadden toegenomen; dit reglement, dat uit verscheidene artikelen bestaet, bepaelt onder anderen, wat dien officier toekomt « wanneer den patient zoude moeten met gloeyende tanghen in zyn vleesch ghenepen worden, ofte naer de raeybrakinghe, opgewipt en in 't vier ghesmeten worden $ » wat hy trekken zal voor het vierendeelen van het geëxecuteerde lichaem en de vier deelen te hangen ter plaetsen by de sententie geordonneerd; wat hy al verder genieten zal voor de afkapping van de hand, het afsnyden van ooren, neuzen, en wanneer daerenboven het afgekapt lid ergens moet genageld worden, en zoo voorts (*); waeruit men met recht besluiten moet, dat al deze verschillende strafoefeningen in dit laetste tydstip nog in vollen gang waren.


... from the RetroRead library, using Google Book Search, and download any of the books already converted to Kindle format.

Browse the 100 most recent additions to the RetroRead library

Browse the library alphabetically by title

Make books:

Login or register to convert Google epubs to Kindle ebooks

username:

password:

Lost your password?

Not a member yet? Register here, and convert any Google epub you wish


Powerd by Calibre powered by calibre