BLTC Press Titles


available for Kindle at Amazon.com


The Diplomatic Background of the War

Charles Seymour


Alice's Adventures in Wonderland

Lewis Carroll


The Fairy Tale of the Green Snake and the Beautiful Lily

Johann Wolfgang von Goethe, Thomas Carlyle, Rudolf Steiner


Knowledge of Higher Worlds and its Attainment

Rudolf Steiner


Calvinism and confessional revision

by Abraham Kuyper

Excerpt:

Ik herhaal nog eens dit hier niet te schrijven wijl ik nu zoo gaarne zag dat zij deze literatuur of ook die van vroegere eeuwen,

— lezen ging.

Het is nogal niet onbekend dat het meerendeel van genoemde jongelingschap meer op heeft met jaarfeesten van naaivereenigingen, antirevolutionaire kamerleden, krentebroodjes, limonade en gelijkhebbende gereformeerde debaters, dan met wat men zonder eenige aarzeling „Literatuur" noemen mag.

Ja, er is een reden, dieper-wortelend en duister gehouden voor het groote publiek, maar wel te vermoeden door hen die de slinksche touwkronkeling der klappende zweep langer reeds kennen, — waarom of al wie waarachtige kunst bewonderen wil of zelf te voortbrengen tracht, tegengewerkt wordt door de verfoeielijk-ouartistieken, waarvan de heer J. Postmus een prachtstaal is.

Waarom al die z.g. letterkundigen onder ons een broertje dood hebben aan „Ons Tijdschrift"; zij, die zeer wel weten hoe door de redacteuren dezer periodiek ccn ruiterlijke en ridderlijke toon wordt aangeslagen f

Er komt daarin een geslacht aan het woord dat uit eigen oogen heeft leeren zien, en dat, wijl het een literairen aanleg bezit, een juister blik op de literatuur dezes tijds heeft, dan de onartistieken.

En dat niet-erkennen van zijn vermeend talent, het tanen van de J. Postmus-faam, de A. Brummelkampsche beroemdheid,

— en o, nog zooveel meer, met het Christendom (echter niet met het „Christendom" dézer heeren) vlóékende intenties, — dat alles is het wat „de Standaard" beweegt bij monde van den heer J. Postmus, en menig z.g. Calvinistisch dominee, die 'n blaadje redigeert, de leugenachtige verklaring te doen, dat het door een Calvinistische meerderheid geredigeerde, door zeer bekwame Calvinistische schrijvers gesteunde „Ons Tijdschrift", — niet Calvinistisch is. .

De professoren, élk geleerde onder ons Christenen, elk waarachtig dichter en fijn-voelend prozaïst, — zij allen hebben vrije uiting, zij zijn ten allen tijde welkom, hun bijdragen zullen gaarne in „Ons Tijdschrift" opgenomen worden.

Een typisch voorbeeld hoe elke poging om het Christelijk publiek op een beter spoor te leiden, het niet zoo stom-onwetend, ridicuul-bevooroordeeld te houden, — belemmerd wordt, werd eenigen tijd geleden in het Gereformeerd jongclingsblad geleverd.

Sinds jaar en dag werd daar reeds op een zeer prijzenswaardige wijze, over het kunstbegrip der Nieuwe Gidsschool, of beter gezegd van alle „scholen" dus, — theoretisch en practisch gehandeld.

Ds. A. Brummelkamp en zoo nu en dan een ster van minderen rang aan den nachtelijken hemel der onwetendheid, achtten zich, op gegeven momenten, geroepen om tegen die doorwrochte artikelen hun enormiteiten te richten.

Ds. A. Brummelkamp vooral, die in zijn geschriftje: „het genie een scheppingsgave" reeds zeer klaar betoond had niet in staat te zijn, gedurende enkele brochure-pagina's, logisch te redeneeren, geeft in de nummers 18 en 19 van „het Gereformeerd Jongelingsblad" jaargang 1903, een raadseltje op onder den raadselachtigen titel: „Ziekelijke Romantiek", — blijkbaar daarmee doelend op de roman-literatuur van onzen tijd. Hij schermt tenminste o. a. met den naam van (natuurlijk): Couperus, beweert o.m. dat déze op z'n zinnen te broeden zit, — wat wel zeer waarschijnlijk klinkt, gelet op Couperus' enorm productie-vermogen en de wijze waaróp hij werkt.

Tevens geeft het bovenstaande den lezer een helder idee, op wat peils-hoogte deze Gereformeerde predikant, tweede kamerlid, anti-revolutionair en anti-Kollewijniaan, zijn literaire (?) betoogen houdt, wanneer hij weet voor een min- of onwetend, wijl Calvinistisch publiek te staan.

Want ieder kundig lezer zegt de titel-alléén reeds, tot wat hoogte van literatuur-kennis, van de historie der literatuur zich Ds. A. Brummelkamp opgewerkt heeft in den loop der tijden.


... from the RetroRead library, using Google Book Search, and download any of the books already converted to Kindle format.

Browse the 100 most recent additions to the RetroRead library

Browse the library alphabetically by title

Make books:

Login or register to convert Google epubs to Kindle ebooks

username:

password:

Lost your password?

Not a member yet? Register here, and convert any Google epub you wish


Powerd by Calibre powered by calibre